You are here

Basahin nang mabuti ang sumusunod na mga tuntunin at kondisyon. Sa paggamit at pag-access sa Site, KINIKILALA MO NA NABASA MO ANG KASUNDUANG ITO AT SUMASANG-AYON KA, NANG WALANG PAGBABAGO, SA MGA TUNTUNIN AT KONDISYONG NAKAPALOOB. Kung hindi ka sumasang-ayon sa mga tuntunin at kondisyon ng Kasunduang ito, o hindi mo natutugunan ang anumang kinakailangan sa pagiging karapat-dapat na itinaguyod ng IDF para sa paggamit ng at pag-access sa Site, hindi mo puwedeng i-access, tingnan, kunin ang mga produkto o serbisyo, o kung hindi man ay paggamit ng Site,

Pagtukoy sa “Site”
Saklaw ng “Site” ang mga website na primaryimmune.org, idfcommonground.org, idfscidnewbornscreening.org, highmarkisnotmydoctor.com, at iba pang site na pag-aari at kinokontrol ng IDF, at lahat ng kaugnay na web page ng IDF, kabilang nang walang limitasyon ang lahat ng nilalaman, materyales, impormasyon, patakaran, pagbabago, update, pagpapahusay, pagwawasto, bagong feature, at/o bagong web property ng ganoong mga pahina, kasama ng lahat ng serbisyo ng Site (kabilang ang mga Serbisyo ng Partner) na ibinigay sa pamamagitan ng ganoong mga website at web page. Ang layunin ng Site ay tulungang tugunan ang mga natatanging pangangailangan ng komunidad ng PI at para payagan ang mga indibidwal sa loob ng komunidad na ito na makipag-ugnayan sa kanilang mga kasama at makatanggap ng kaugnay na impormasyon sa pamamahala ng kanilang sakit.

Pagbabago ng Kasunduang Ito
Ikaw ang may responsibilidad para sa regular na pagsusuri sa Kasunduang ito. May karapatan ang IDF, pero walang obligasyon, para itama ang anumang pagkakamali o pag-aalis sa anumang bahagi ng Site. Nakalaan sa IDF ang karapatan, batay sa sarili nitong panghuhusga, na palitan, baguhin, dagdagan, alisin, o tapusin ang anumang bahagi ng Kasunduang ito, bilang buo o bahagi lang, anumang oras, nang walang paunang abiso. Lahat ng pagbabago sa Kasunduang ito ay kaagad na magkakabisa kapag nai-post sa Site. Ang patuloy mong paggamot sa Site pagkatapos ng anujmang pagbabago sa Kasunduang ito ay nangangahulugang tinatanggap mo ang mga pagbabagong ito.

Mga Pagtatatuwa
Walang Payong Umasa o Medikal - Ang nilalamang impormasyon sa Site ay inilaan para magbigay ng malawak na pag-unawa ng konsumer tungkol sa mga pangunahing sakit sa immune deficiency. Hindi dapat ituring na kumpleto ang impormasyon at hindi dapat gamitin bilang kapalit ng pagpapatingin o konsultasyon, o kung hindi man ay pagkuha ng payo ng iyong doktor o iba pang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Kinikilala mo na ang IDF o anumang user ng Site, habang ang ganoong mga user ay nakikilahok sa, nag-a-access o kung hindi man ay gumagamit ng Site, ay nakikilahok sa pagbibigay ng mga serbisyong legal, medikal, pagpapayo, o iba pang serbisyo o payo. HInihikayat ka namin na kumuha kaagad ng angkop na propesyonal na payo mula sa iyong doktor o iba pang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan para sa sanumang sitwasyon o problema na mayroon ka. Hindi mo kailanman dapat ipagsawalang-bahala ang medikal na payo o iantala ang pagkuha nito dahil sa isang bagay na nabasa mo sa Site.

Pagtatatuwa ng mga Representasyon o Garantiya - SUMASANG-AYON KA NA NASA SARILI MONG PAGPAPASIYA ANG PAGGAMIT MO NG SITE NG IDF. ANG MGA PAGSISIKAP NG IDF NA BAGUHIN ANG SITE AY HINDI DAPAT TINGNAN NA WAIVER NG MGA LIMITASYONG ITO. ANG SITE NG IDF, KABILANG ANG LAHAT NG NILALAMAN, IMPORMASYON O SERBISYONG IBINIGAY SA PAMAMAGITAN, O BILANG KASAMA SA, SITE, AY IBINIGAY NANG 'AS-IS' BILANG ISANG KAGINHAWAAN SA LAHAT NG USER NANG WALANG REPRESENTASYON O GARANTIYA NG ANUMANG URI SA IYO O SA ANUMANG THIRD PARTY, KABILANG, NANG WALANG LIMITASYON, ANG ANUMANG PAGPAPAHAYAG O IPINAHIWATIG NA GARANTIYA (1) NG MERCHANTIBILITY O KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN, (2) NG NILALAMANG IMPORMASYON O KATUMPAKAN, (3) NG KAWALAN NG PAGLABAG, (4) NG TAHIMIK NA PAGTAMASA, (5) NG TITULO, (6) NA PATATAKBUHIN ANG SITE SA PARAANG WALANG ERROR O WALANG PATID O WALANG VIRUS O IBA PANG NAKAPIPINSALANG NILALAMAN, (7) NA ANUMANG SIRA O ERROR SA SITE AY ITATAMA, O (8) NA ANG SITE AY TUGMA SA ANUMANG PARTIKULAR NA PLATFORM NG HARDWARE O SOFTWARE.

Pagtatatuwa ng Pananagutan - WALANG ANUMANG SITWASYON MANANAGOT ANG IDF O SINUMAN SA MGA OPISYAL, DIREKTOR, AHENTE, EMPLEYADO, PARTNER, SUBLICENSEE, TAGAPAGMANA AT ITINALAGA (KOLEKTIBONG TATAWAGING "MGA IDF ENTITY" KAPAG KASAMA NG IDF) SA IYO O SA ANUMANG THIRD PARTY PARA SA ANUMANG PAGKAWALA NG KITA, PAGKAWALA NA KAKAYAGANG GUMAMIT, PAGKAWALA NG DATA, PAGKAANTALA NG NEGOSYO, O ANUMANG DIREKTA, HINDI DIREKTA, NAGKATAON, ESPESYAL O NAGRESULTANG PINSALA NA NAGMULA O SA ANUMANG PARAAN AY KAUGNAY NG PAGGAMIT NG SITE NG IDF O SA PAGKAANTALA O KAWALAN NG KAKAYAHANG GUMAMIT NG KATULAD, O MAY HYPERTEXT O MGA GRAPHIC LINK SA MGA IKATLONG PARTIDO, O PARA SA ANUMANG PAGLABAG SA SEGURIDAD NA KAUGNAY NG PAGLILIPAT NG SENSITIBONG IMPORMASYON SA PAMAMAGITAN NG SITE NG IDF O ANUMANG NAKA-LINK NA SITE, O KUNG HINDI MAN AY NANGYARI DAHIL SA PAGGAMIT NG KAPAREHONG SITE, BATAY MAN SA KONTRATA, TORT, MAHIGPIT NA PANANAGUTAN, REGULASYON, MGA NANGYARI SA NAKARAAN SA KARANIWANG BATAS O ANUPAMAN, KAHIT PA PINAYUHAN ANG IDF SA POSIBILIDAD NG MGA PINSALA AT KAHIT PA ANG GANOONG MGA PINSALA AY NAGRESULTA MULA SA PAGPAPABAYA O GRABENG PAGPAPABAYA NG IDF. DAHIL HINFI PINAPAYAGAN NG ILANG ESTAGO/HURISDIKSYON ANG PAG-AALIS O LIMITASYON NG PANANAGUTAN SA MGA NAGRESULTA O NAGKATAONG PINSALA, PUWEDENG HINDI MAILALAPAT SA IYO ANG LIMITASYON SA ITAAS. SA GANOONG MGA ESTADO, LILITAHAN LAMANG ANG PANANAGUTAN NG IDF SA KABUUANG SAKLAW NA PINAPAYAGAN NG BATAS. MAY MGA KARAPAGDAGANG PAGTATATUWA NA NAKALOOB SA NILALAMAN NG SITE NA ITO AT NAKALAKID DITO BILANG SANGGUNIAN. HANGGANG SA SAKLAW KUNG SAAN MAY MAS MATINDING PAGHIHIGPIT ANG ANUMANG PAGTATATUWA SA IYONG PAGGAMIT NG SITE NA ITO O SA NILALAMANG MATERYALES NITO, ILALAPAT ANG GANOONG MAS MATITINGDING PAGHIHIGPIT.

Mga Ikatlong Partido (Third Parties)
Pagtatatuwa sa mga Naka-link na Site - Maaaring maglaman ang Site ng mga link sa mga third party na web site, kabilang nang walang limitasyon ang iba pang web site na nagbibigay ng mga artikulo o RSS feed ("Mga Naka-link sa Site"). Wala sa ilalim ng pamamahala ng IDF ang mga Naka-link na Site at walang responsibilidad ang IDF para sa mga nilalaman ng anumang Naka-link na Site, kabilang nang walang limitasyon ang anumang link na nasa loob ng isang Naka-link na Site, o anumang pagbabago o update sa isang Naka-link na Site. Ang ganoong mga link ng Site sa mga site na pinamamahalaan ng mga third party ay hindi nagpapahayag ng pag-endorso, kasiguruhan, o garantiya ng IDF, o anuman sa mga affiliate nito, sa anumang third party o kanilang nilalaman, o sa pagkakaroon ng partnership, joint venture, ahensiya, o iba pang ugnayan sa pagitan ng IDF, alinman sa mga affiliate nito, at anumang naka-link na third party o ang kanilang nilalaman. Walang responsibilidad ang IDF para sa pag-webcast o anupamang anyo ng paglilipat na natanggap mula sa anumang Naka-link na Site. Ibinibigay ng IDF ang mga link sa iyo para lamang sa kaginhawahan, at ang paglalakip ng anumang llink ay hindi nangangahulugan ng anumang ugnayan sa mga nagpapatakbo nito. Pumunta ka sa anumang Naka-link na Site sa sarili mong pagpapasiya, at dapat maging maingat sa pagsusuri ng kanilang mga tuntunin sa paggamit, mga paghayag sa pagkapribado, at iba pang kondisyon sa paggamit ng ganoong mga site bago ang paggamit ng mga iyon.

Pagtatatuwa sa Alok ng Ikatlong Partido - Sa pag-aalok ng ilang produkto at serbisyo ng ikatlong partido, kabilang ang mga patalastas, sa Site, walang ibinibigay ang IDF na anumang garantiya o respresentasyon ng anumang uri sa nilalaman o kaangkupan ng paksa ng anumang web site, produkto o serbisyo mula sa anumang ganoong third party na negosyo o indibidwal. Ipinapahayag ng IDF ang pagtatatuwa sa pananagutan para sa direkta, nagresulta, o nagkataong pinsala na nagmula sa mga produkto, serbisyo, patalastas, aksyon, o nilalaman ng web site ng mga ito at anupamang third party, at wini-waive mo ang anumang paghahabol laban sa IDF para sa mga pinsalang nangyari mula sa ganoong mga transaksyon o ang pag-asa mo sa mga pahayag na nilalaman ng mga ito. Hindi pag-iisipan ang IDF, o ipagpalagay ang IDF, na bahagi ng ganoong mga transaksyon, kami man ay nakatanggap o hindi ng anumang anyo ng kita o iba pang bayad kaugnay ng transaksyon. Responsibilidad ng mga merchant o iba pang third party na nagpapatakbo ng ganoong mga ikatlong partido na site ang lahat ng aspekto ng pagproseso, pagsasakatuparan, paniningil, at customer service ng order. Sumasang-ayon ka na ang paggamit ng ganoon ng mga merchant ay SARILI MONG PAGPAPASYA AT WALANG GARANTIYA NG ANUMANG URI MULA SA AMIN, IPINAHAYAG, IPINAHIWATIG, O ANUPAMAN KABILANG ANG MGA GARANTIYA NG PAMAGAT, KAANGKUPAN PARA SA LAYUNIN, MERCHANTIBILITY, AT/O KAWALAN NG PAGLABAG. WALANG ANUMANG SITWASYON NA MANANAGOT ANG IDF PARA SA ANUMANG PINSALA NA NANGYARI MULA SA MGA TRANSAKSYON SA PAGITAN MO AT NG MGA MERCHANT NA MAKIKITA SA SITE NG IDF O PARA SA ANUMANG IMPORMASYON NA MAKIKITA SA MGA SITE NG MERCHANT O ANUPAMANG SITE NA NAKA-LINK MULA O PATUNGO SA AMING SITE.

Pagbabayad ng Pinsala
Magbabayad ka ng pinsala, dedepensahan (o makikipagkasundo) at walang gagawing nakasasama sa mga IDF Entity mula sa lahat ng paghahabol, aksyon, paglilitis, pagkalugi, pakikipagkasundo, paghahabol, pananagutan, paghahabla, pinsala, alitan o pag-aangkin, kabilang nang walang limitasyon ang anumang pagllitis, imbestigasyon o paghahabol ng isang organisasyong self-regulatory, estado o mga pederal na ahensya o komisyon sa seguridad, at kabilang ang mga makatuwirang bayarin sa mga abogado at lahat ng iba pang gastusin, bayarin, at gastos (kolektibong tatawaging, "Mga paghahabol") laban sa alinman sa Mga IDF Entity hanggang sa buong sakop na pinapahintulutan ng batas mula sa o kaugnay ng (1) paggamit mo ng Site o ng anumang Naka-post na Materyales, kabilang nang walang limitasyon ang iyong paggamit ng anumang Serbisyo ng Partner, o ang paggamit ng anumang third party ng ganoong mga materyales dahil sa iyo, (2) anumang Naka-post na Materyales na ibinigay o ginawang available sa iyo, at (3) anumang paglabag mo sa iyong mga obligasyon sa ilalim ng Kasunduang ito, kabilang nang walang limitasyon ang anumang paglabag sa iyong mga representasyon at garantiya na nakapaloob o nasasaklaw ng anumang naaangkop na Tuntunin sa Partner. Kaugnay ng anumang Paghahabol na puwedeng mangdulot ng iyong mga obligasyon sa pagbabayad ng pinsala na itinakda sa itaas, magkakaroon ang Mga IDF Entity ng eksklusibong karapatan, sa kanilang opsyon, na idepensa, makipag-areglo, at/o makipagkasudo sa paghahabla, aksyon o paglilitis, at dapat nakatakdang sumunod sa anumang desisyon ng anumang paghahabla, aksyon, o paglilities na dinepensahan o anumang pag-areglo o kasunduang ipinatupad. Ang mga pagsasaayos ibinigay sa Seksyong ito ay hindi sakop ang at hindi nililimitahan ang anupamang pagsasaayos na maaaring available sa Mga IDF Entity alinsunod sa Seksyong iti.

Ang Account Mo
Pagiging Kumpidensyal ng Account at Password - Responsibilidad mo ang pagpapanatiling kumpidensyal ng iyong accoount at password, kung mayroon man, at para sa paghihigpit sa pag-access sa iyong computer. Tinatanggap mo ang buong responsibilidad at pananagutan para sa lahat ng aktibidad na mangyayari sa ilalim ng iyong account o password. Nakalaan sa IDF ang karapatang hindi ipagamit ang serbisyo, tapusin ang mga accountm o tanggalin ang nilalaman sa sarili nitong pagpapasya. Para sa mga partikular na serbisyong ginawalang available ng IDF sa pamamagitan ng Site na ito ("Mga Serbisyo ng IDF"). baka kailanganin mong magparehistro, bilang bahagi ng proseso sa pagpaparehistro, kailangan mong pumili ng pangalan na gagamitin, at sa ilang pagkakataon, baka kailangan mong sumang-ayon sa mga tiyak na karagdagang tuntunin at kondisyong kaugnay ng Mga Serbisyo ng IDF na gusto mong i-access. Ang impormasyong ibinigay mo sa anumang proseso ng pagpaparehistro ay kailangang tumpak at kumpleto at sumasang-ayon ka na hindi (1) magpaparehistro gamit ang pangalan ng isa pang tao, (2) pipili ng pangalan na gagamitin na ipinapalagay na nakakasakit, o (3) pipilo ng pangalan na gagamitin para manloko o manlinlang ng mga miyembro ng forum at/o kawani bilang totoo mong pagkakakilanlan. Sumasang-ayon ka na huwag gayahin ang sinupamang tao, kabilang ang anupamang miyembro ng forum ng IDF, sinumang host ng forum ng IDF o sinumang kawani ng IDF.

Pag-abiso ng Anumang Hindi Awtorisadong Paggamit/Paghinto sa Pag-access - Dapat mong abisuhan kaagad ang IDF tungkol sa anumang hindi awtorisadong paggamit o banta ng hindi awtorisadong paggamit ng iyong account o ng Site o ng anupamang paglabag o potensyal na paglabag sa seguridad na alam mo tungkol sa iyong account o sa Site, kabilang nang walang limitasyon ang anumang pagkawala o pagkakompromiso ng anumang password, at makikipagtulungan sa IDF sa bawat makatuwirang paraan para tulungan ang IDF na iwasan ang higit pang hindi awtorisadong paggamit, banta ng hindi awtorisadong paggamit, pagsisiwalat o banta ng pagsisiwalat kaugnay ng Site, ng iyong account at/o ng iyong password. Sumasang-ayon ka na pagkatapos kaagad ng tagtatapos ng iyong karaptang gamitin ang Site, o sa anumang mas maagang jahilingan ng IDF anumang oras, na ihihinto mo ang lahat ng pag-access at/o paggamit ng Site, at hindi na susubukang i-access at/o gamitin ang Site.

Copyright at Iba pang Intelektwal na Pag-aari
Pag-aari ng Site - Ang Site, at lahat ng nilalaman, organisasyon, mga larawan, disenyo, kalipunan, magnetikong pagsasalin, digital na pag-uusap, at iba pang bagay na kaugnay ng Site ay protektado sa ilalim ng mga naaangkop na copyright, trademark, at iba pang karapatan sa pag-aari (kabilang pero hindi limitado sa intelektwal na pag-aari) alinsunod sa mga pandaigdigang kasundian at ng U.S. at iba pang batas sa copyright. Ang Site at lahat ng nilalaman ng Site ay pag-aari ng IDF at/o mga third party na licensor, kabilang ang mga user na nagpo-post ng mga Naka-post na Materyales, at lahat ng karapatan, titulo, at interes sa at sa Site at sa nilalaman ng Site ay mananatili sa IDF o sa ganoong mga third party licensor. Ang iba pang produkto o pangalan ng kumpaya na nabanggit dito ay maaaring mga trademark ng mga kani-kaniyang may-ari. Ang Site, kabilang ang lahat ng nilalaman ng Site, ay para lang sa iyong personal at hindi komersyal na paggamit. Wala kang nakuhang karapatan sa pag-aari sa anumang nilalaman, dokumento, o iba pang materyales na tiningnan o na-post sa Site. Ang paglalathala ng impormasyon o mga materyales sa Site ay hindi nagtataguyod ng paubaya ng anumang karapatan sa ganoong impormasyon o materyales. Susunod ka sa anuman at sa lahat ng karagdagang abiso sa copyright, impormasyon, o paghihigpit na kalakip sa anumang nilalaman ng Site. Anumang pagkopya, muling paglalathala, o muling pamamahagi ng nilalaman ng Site, kabilang ang caching, raming, o mga katulad na paraan, ay malinaw na ipinagbabawal nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng IDF at/o kaukulang may-ari ng mga karapatan sa intelektwal na pag-aari na tinukoy sa paksa ng nilalaman.

Mga Paghahabol sa Paglabag sa Copyright - Iginagalang ng IDF ang mga karapatan sa intelektwal na pag-aari ng iba at umaasang ganoon din ang gagawin ng aming mga user. Ang patakaran ng IDF ay tapusin ang mga account ng mga paulit-ulit na lumalabag sa copyright at iba pang user na lumabag sa mga karapatan sa intelektwal na pag-aari ng iba. Kung naniniwalang kang kinopya ang iyong gawa sa anumang paraan na nagtataguyod ng paglabag sa copyright, pakibigay sa Itinalagang Ahente sa Copyright ng IDF na tinukoy sa ibaba, ang sumusunod na impormasyong kailangan ng Batas sa Limitasyon ng Pananagutan sa Online na Paglabag ng Copyright (Online Copyright Infringement Liability Limitation Act) ng Digital Museum Copyright Act (“DMCA”), 17 U.S.C. § 512: (1) isang pisikal o elektronikong lagda ng taong awtorisadong umaksyon para sa may-ari ng eksklusibong karapatan na ipinapalagay na nilabag; (2) pagkakakilanlan ng copyright work na sinasabing nilabag, o kung maraming copyright work sa isang online site ang saklaw ng isang abiso, isang kinatawang listahan ng ganoong mga ginawa sa site na iyon; (3) pagkakakilanlan ng materyales na sinabing lumabag o paghihinalaang gawain sa paglabag at na dapat alisin o dapat i-disable ang access dito, at impormasyon sasapat para payagan kaming mahanap ang materyales; (4) impormasyong sasapat para payagan kaming makipag-ugnayan sa nagrereklamong partido; (5) isang pahayag na ang nagrereklamong partido ay may sapat na paniniwala na ang paggamit ng materyales sa paraang inireklamo ay hindi awtorisado ng may-ari ng copyright, ahente nito, o ng batas; (6) isang pahayag na ang impormasyong nasa abiso ay tumpak, at sa ilalim ng parusa sa perjury, na ang nagrereklamong partido ay awtorisadong kumilos para sa may-ari ng eksklusibong karapatan na ipinapalagay na nilabag; at (7) anupamang materyales o impormasyon na maaaring kailanganin ng DMCA na pana-panahong binago.

Ahente ng Copyright - Alinsunod sa DMCA, kailangang isumite sa Itinalagang Ahente ng Copyright ng IDF ang nakasulat na abiso ng paghahabol sa nilabag na copyright gamit ang sumusunod na impormasyon sa pakikipag-ugnayan:

Immune Deficiency Foundation
copyrights@primaryimmune.org
110 West Road, Suite 300, Towson, MD, 21204
Telepono: (410)321-6647
Fax: (410) 321-9165

HINDI MAKAKATANGGAP NG TUGON ANG LAHAT NG PAGTATANONG NA WALANG KAUGNAYAN SA PROSESO SA ITAAS.

Pagreresolba ng Alitan (Clause sa Arbitrasyon)
Nagbubuklod na Arbitrasyon - Sumasang-ayon ka at ang IDF na magsumite ng nagbubuklod na arbitrasyon kung may alitan, kontrobersiya o paghahabol (bawat isa ay tinatawag na "Alitan") na nangyaro sa o kaugnay ng Kasunduang ito, ang mga karapaan at obligasyon mo at ng IDF sa ilalim ng Kasunduang ito, ng Site, ng paggamit ng Site, at/o impormasyon, mga serbisyo at/o produkto na maaaring ibigay ng o sa pamamagitan ng o kaugnay ng Site. Isasagawa ang arbitrasyon sa Estado ng Maryland sa harap ng isang tagahatol sa indibidwal na batayan at hindi bilang isang pangkatang aksyon. Malinaw mong wini-waive ang anumang karapatan na puwede kang mag-arbitrate ng alitan bilang isang pangkatang aksyon. Malinaw mong wini-waive ang iyong karapatan para sa isang paglilitis ng hurado. Sa opsyon ngunang partido na magsimula ng isang arbitrasyon, isasagawa ang arbitrasyon ng National Arbitration Forum, Box 50191, Minneapolis, MN 55405-0191 (www.arb-forum.com), o sa JAMS, Two Embarcadero Center Suite 1100 San Francisco, CA 94111 (www.jamsadr.com). Kung ikaw ang unang partido na magsisimula ng arbitrasyon, at nabigo kang pumili ng organisasyon ng arbitrasyon sa loob ng 30 araw pagkatapos magbigay ng abiso sa IDF tungkol sa ganoong arbitrasyon, puwedeng pumili ang IDF ng organisasyon. Puwede kang kumuha ng kopya ng mga alituntunin ng bawat organisasyon sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa organisasyon. Kung hindi maisumite ang anumang Alitan sa nagbubuklod na arbitrasyon alinsunod sa mga alituntunin ng alinman sa nasabing organisasyon, walang epekto ang pangyayaring iyon sa pagpapatupad ng sugnay hangga't puwedeng isumite ang Alitan sa nagbubuklod na arbitrasyon sa isa sa mga organisasyon. Sumasang-ayon ka at ang IDF na isang tagapamagitan ang magsasagawa ng arbitrasyon at pipiliin ang tagapamagitan alinsunod sa mga naaangkop na alituntunin. Bawat partido ay may responsibilidad para sa sarili nitong abogado, eksperto at iba pang bayarin, maliban kung ang mga bayarin na iyon ay ibinigay ng tagapamagitan sa namamayaning partido. Sa kabilang ng anumang salungat sa Seksyong ito, hanggang sa saklaw na mayroon ka sa anumang paraang nilabag o pinagbantaang labag sa mga karapatan ng intelektwal na pag-aari ng IDF, puwedeng humingi ng IDF (at hindi ka tututol) ng utos o iba pang angkop na pagsasaayos sa anumang pang-estado o pederal na korte sa Estado ng Maryland, at pinapahintulutan mo ang eksklusibong hurisdiksyon at lugar sa ganoong mga korte.

Pinal na Arbitrasyon - Ang desisyon ng tagapamagitan ay pinal at iiral sa lahat ng partido. Ang Batas sa Pederal na Arbitrasyon (Federal Arbitration Act), at hindi ang anumang batas ng estado tungkol sa arbitrasyon, ang sasaklaw sa lahat ng arbitrasyon sa ilalim ng clause na ito. Anumang korteng may hurisdiksyon ay puwedeng gumawa ng hatol sa desisyon ng tagapamagitan. Sa anumang bahagu ng clause na ito, maliban sa mga waiver sa mga karapatan sa pangkatang aksyon, ay ipinapalagay at itinuturing na hindi maipapatupad para sa anumang dahilan, habang ang iba ay mananatiling maipapatupad. Sa kabila ng anumang salungan na nilalaman nito, kung hindi maipapatupad ang waiver sa mga karapatan sa pangkatang aksyon na nilalaman dito sa sinumang tao o mga tao, ang ganoong mga hindi maipapatupad ay ilalapat lang sa ganoong tao o mga tao, at ang lahat ng iba pang tao ay patuloy na sasailalim sa Sugnay tungkol sa Arbitrasyon.

Pagpapaubaya ng Karapatan sa Pangkatang Aksyon - isinasaad sa Kasunduang ito na ang lahat ng Alitan ay reresolbahin ng nagbubukload na arbitrasyon at hindi sa isang korte o paglilitis ng hurado. KAPAG NA-ARBITRATE NA ANG ISANG ALITAN, IPINAPAUBAYA MO ANG IYONG KARAPATAN NA MAKILAHOK BILANG ISANG KINATAWAN NG PANGKAT O MIYEMBRO NG PANGKAT SA ANUMANG PANGKATANG PAGHAHABOL NA BAKA MAYROON KA LABAN SA MGA IDF ENTITY NANG WALANG LIMITASYON, KABILANG DITO ANG PAGPAPAUBAYA SA IYONG MGA KARAPATAN SA PAGSISIMULA O PAKIKILAHOK SA ISANG PANGKATANG AKSYON NA ITINAKDA SA ANUMANG KAUTUSAN NG ESTADO.

Mga Residente ng California - Kung isa kang residente ng California, hanggang sa saklaw ng pinapahintulutan ng batas ng California, wini-waivemo ang California Civil Code Section 1542 na nagsasabing: "Ang isang pangkalahatang pagpapalaya at hindi sumasaklaw sa mga paghahabol na hindi alam o pinaghihinalaang umiiral ng nagpautang na nasa kaniyang pabor sa panahon ng pagsasagawa ng pagpapalaya, na kung alam niya ay dapat na may materyal na epekto sa kaniyang pakikipag-areglo sa nangutang" pati na rin ang anupamang hindi alam ng paghahabol sa ilalim ng California Civil Code Section 1542 o anumang kautusan o pangkaraniwang batas na may parehong epekto.

Pagpili ng Batas, Hurisdiksyon at Lugar, Waiver ng Paglilitis ng Hurado
Sa maximum na saklaw na pinahihintulutan ng batas, ang Kasunduang ito ay saklaw ng mga batas ng Estado ng Maryland, hindi kabilang ang anumang batas o salungatan ng batas na puwedeng ilapat sa isa pang hurisdiksyon. Hanggang sa saklaw na ang isang Alitan ay hindi saklaw ng Sugnay sa Arbitration, pinapahintulutan mo ang eksklusibong hurisdisyon at lugar ng mga korte sa Estado ng Maryland sa lahat ng alitan na mangyayari sa o kaugnay ng paggamit ng Site o sa ilalim ng Kasunduang ito, sa kondisyon, gayupaman, na ang IDF ay inihabla o nilahukan ng isang third party sa anupamang korte o sa anumapang forum kaugnay ng anumang bagay na puwedeng magsulot sa isang paghahabol ng IDF dito, pinapayagan mo ang hurisdiksyon ng ganoong korte o forum para sa anumang paghahabol na puwedeng isagawa ng IDF. Pinapahintulutan mo nang walang pagbawi ang paggamit ng personal na hurisdiksyon ng ganoong mga korte sa anumang nabanggit na aksyon. Dagdag pa, sa kabila ng nabanggit na, wini-waive mo nang walang pagbawi, hanggang sa buong saklaw na pinapahintulutan ng batas, ang anumang pagtutol na maaaring payroon ka ngayon o sa hinaharap sa pagtatakda ng lugar ng anumang paghahabla, aksyon o paglilitis na dinala sa anumang nabanggit na korte at anumang paghahabol na maaaring idulot ng anumang paghahabla, aksyon o paglilitis sa anumang nabanggit na korte na dinala sa isang hindi komportableng forum. Ang pinal na hatol sa anumang nabanggit na paghahabla, aksyon o paglilitis na dinala anumang ganoong korte ay pinal at mapagbuklod sa iyo at puwedeng ipatupad sa numang korte kung saan ka nasasaklawan ng isang hurisdiksyon sa pamamagitan ng isang paghahabla sa ganoong paghahatol. Ang paggamit ng Site ay hindi awtorisado sa anumang hurisdiksyon na hindi nakakaapekto sa lahat ng probisyon ng mga tuntunin at kondisyongito, kabilang nang walang limitasyon ang talatang ito. Hanggang sa saklaw na ang isang paghahabol ay pinamamahalaan ng Sugnayng Arbitrasyon, wini-waive mo at ng IDF ang karapatan sa isang paglilitis ng jury sa anumang korte at sa anumang paghahabla, aksyon o paglilitis, kito man ay nasa tort, kontrata, o kung hindi man, sa anumang ganoong partido ay nasa isang partido, kaugnay ng anumang paghahabol na nangyari sa o kaugnay ng Kasunduang ito, ang mga karapatan at obligasyon mo at ng IDF sa ilalim ng Kasunduang ito, ang Site, ang paggamit ng Site, at/o ang mga serbisyo at/o produkto na maaaring ibinibigay ng o sa pamamagitan o kaugnay ng Site.

Samu't sari
Pagtingin sa Labas ng United States - Hindi inaangkin ng IDF na ang Site ay puwedeng legal na tingnan, i-access o gamitin sa labas ng Estado Unidos. Puwedeng hindi legal ang pag-access o paggamit ng Site ng ilang tao o sa ilang bansa. Kung in-accesso ginamit mo ang site sa labas ng Estados Unidos, ginawa mo iyon sa sarili mong pagpapasya at responsibilidad mo ang pagsunod sa mga batas sa iyong hurisdiksyon.

Walang Joint Venture - masang-ayon ka na walang joint venture, partnership, trabaho, o ahensiya na ugnayan sa pagitan mo at ng IDF bilang resulta ng Kasunduang ito o ng paggamit mo sa Site.

Walang Pagwawaksi - Ang pagkabigo ng IDF na ipatupad ang anumang probisyon ng Kasunsuang ito ay hindi itataguyod bilang waiver p limitasyon ng karapatan ng IDF na kalaunang pagpapatupad at pagpuwersa sa mahigpit na pagsunod sa probisyong iyon o anupamang probisyon ng Kasunduang ito.

Pagtatalaga - Walang pagtatalaga, delegasyon, o iba pang pagpapahiwatig ng Kasunsuang ito ang puwede mong isagawa mo (sa paglalapat ng batas o iba pa) nang walang paunang ankasulat na pahintulot ng IDF, na ibibigay batay sa sarili nitong desisyon. Puwedeng italaga ng IDF ang mga karapatan at obligasyon nito sa anupamang partido.

Katayuan ng mga Limitasyon - Anumang aksyon na baka mayroon ka kaugnay ng paggamit mo ng Site, ay dapat magsimula sa loob ng isang tao pagkatapos ng paghahabol o may nagngayaring nagdulot nito.

Nagbubukload na Kasunduan - Kung sa anumang dahilan ay nakita ng isang korte na may karampatang hurisdiksyon ang anumang hurisdiksyon, o bahai nito, na hindi maipapatupad , na ang probisyon ay ipapatupad sa maximum na saklaw na pinapayagan pati na rin ang pag-epekto sa layunin ng Kasunduan, at a puwedeng ipagpatuloy na ipinapatupad at epekto ang natitirang bahagi ng Kasunduang ito.

Mga Abiso - Ang mga abiso sa IDF sa ilalim ng Kasunduang ito ay dapat na sasapat lamang kung nakasulat at ipinadala sa pamamagitan ng personal na paghahatid, paghahatid sa pamamagitan ng serbisyo ng isang malaking komersyal na mabilisang paghahatid ng tagadala, o ipinakoreo, postage o mga paunang paniningil, gamit ang sertipikado o nakarehstrong sulat, hiniling na return receipt, sa IDF, na epektibo ang ganitong mga abiso sa petsa ng aktwal at nakumpirmadong resibo ng IDF. Ang mga abiso sa iyo at itinuturing na epektibo na kung ipinadala sa email, fax, address ng sulat o iba pang impormasyon sa pakikipag-ugnayan na ibinigay mo, at itinuturing na epektibo nang mas maaga kapag nakumpirmang nakatanggap o (1) isang araw bago ito nipadala.

Kabuuang Kasunduan - Ang kasunduang ito at ang Patakaran at naglalaman ng kabuuang kasunduan mo at ng IDF kaugnay ng Site. Pinapalitan nito ang lahat ng natuna o pansamantalang komunikasyon at panukula, ito man ay elektroniko, sinabi o nakasulat, sa pagitan ng user ng at ng IDF kaugnay ng Site; sa kondisyong anumang mga karagdagang tuntunin at kondisyong naaangkop sa anumang Serbisyo ng IDF ay ituturing na bahagi ng Kasunduang ito, at dagdag pang kondisyon, na kung magkaroon ng salungatan sa alinmang tuntunin o kondisyon ng Kasunduang ito at/o Patakaran at alinmang tuntunin o kondisyon ng mga tuntunin sa paggamit na naaangkop sa na-access na Derbisyo ng IDF, masusunod ang (mga) sumasalugat na probisyon ng mga tuntunin sa paggamit para sa Serbisyo ng IDF. Reserbado ang anumang karapatang hindi malinaw na ibinigay rito. Puwedeng gamitin sa mga pangkorte at pang-administratibong paglilitis ang nakalimbag na bersyon ng Kasunduang ito at anumang abisong ibinigay sa elektronikong anyo batay sa o kaugnay ng Kasunduang ito sa parehong saklaw at paksa sa mga kaparehong kondisyon sa iba pang dokumento at talaan ng negosyo na orihinal na ginawa at pinanatili sa naka-print na anyo. Malinaw na kagustuhan ngmga partido na ang Kasunduang ito at lahat ng kaugnay na dikumento ay isinulat sa wikang Ingles. Ang mga pamagat at caption sa Kasunduang ito ay para sa kaginhawahan at sanggunian lamang at hindi dapat gamitin sa pagpapakahulugan, pagtataguyod o pagpapatupad ng alinmang probisyon ng Kasunduang ito. Ang mga tuntunin at kondisyon ng Kasunduang ito na nagtatalaga ng mga pananagutan sa mga partido na sumasaklaw sa higit pa sa saklaw ng Kasunduang ito ay magpapatuloy kahit pa pinawalang-bisa na ang Kasunduang ito.

Dapat ipadala ang mga tanong tungkol sa patakarang ito sa idf@primaryimmune.org

Huling Na-update noong Disyembre 6, 2019.